Kopie van bezwaarschrift tegen nieuwe locatie van groot Namenmonument WO2

Beste lezers van deze website,

Wij vechten op meerdere fronten situaties aan, die wij als te erg zien. Maud heeft recent ook bezwaar gemaakt tegen de nieuwe locatie van een enorm grote memorial site van slachtoffers en vermisten uit de Tweede Wereldoorlog (voor Joden en zigeuners). Het bezwaar betreft vooral de locatie (in combinatie met de omvang van het ontwerp). Het monument is te groot voor de voorgestelde plek in het Weesperplantsoen.

Het monument betreft dichte muren van 3 tot 6 meter hoogte, in labyrintvorm neergezet op een oppervlak van 500 m2. Als locatie is gekozen de Weesperstraat in het Centrum van Amsterdam. Het monument zou de gehele groenstrook vullen, tussen nu de Weesperstraat en de Hoftuin achter de Hermitage. Hierdoor zou één van de weinige parken in de buurt overschaduwd worden (Hoftuin achter de Hermitage). 25 bomen zullen worden gekapt. Eén van de weinige historische stadsgezichten aan de Weesperstraat zal hierdoor een dichte muur worden (het is notabene beschermd stadsgezicht). Een groot zwaar monument op een prachtige historische groene locatie.

Enkelen strijden voor het plaatsen van het monument onder het Weesperplein bij TunFun. Er zijn weinig mensen in deze buurt die begrijpen waarom deze memorial site op de nu voorgestelde Weesperplantsoen locatie neergezet moet worden. Er zijn al veel Joodse musea en WO2 herdenkingsmonumenten geplaatst in de buurt. Dit nieuwe kolossale monument is nu even teveel gevraagd van de Amsterdammers. Als Nederlanders een begraafplaats bouwen, doen we dat ook niet in het historische centrum, maar aan de rand of (net) buiten de stad cq. het dorp.

 


 

 • Gemeentehuis Amsterdam
 • Het algemeen bestuur van de bestuurscommissie stadsdeel Centrum cc: Gemeenteraad
 • Directie Bedrijfsvoering, T.a.v. Afdeling Juridische Zaken
 • Amstel 1, 1011 PN Amsterdam

Betreft: Bezwaar tegen besluit Namenmonument en Kapvergunning Weesperplantsoen

Uw kenmerken: OLO-nummer 3210991 en OLO-nummer 3220267

Amsterdam, 7 februari 2018

Edelachtbare heer en vrouwe,

Op 27 december 2017 is het besluit genomen tot het plaatsen van een Namenmonument in het Weesperplantsoen ter hoogte van de Weesperstraat 3 t/m 59 en de Hoftuin achter de Hermitage. Hierbij dien ik (zie bijlage A kopie paspoort) een bezwaarschrift in tegen de kapvergunning evenals de omgevingsvergunning voor het plaatsen van het monument. De genoemde besluiten zijn bekend gemaakt op 28 december 2017 en/of 4 januari 2018, met OLO-nummers 3210991 en 3220267.

Het gaat om het oprichten van een monument ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de Holocaust in de Tweede Wereldoorlog. De locatie zou worden de groenstrook tussen de Weesperstraat en de Hoftuin (tegenover Weesperstraat 3 t/m 59). Om plaats te maken voor dit zeer omvangrijke Namenmonument, zouden 25 bomen gekapt worden en het huidige Monument van Erkentelijkheid verplaatst naar elders. De gehele groenstrook (Weesperplantsoen) zou veranderen in een memorial site voor slachtoffers en vermisten van de Tweede Wereldoorlog, voor zover dit zou gaan om etnisch geweld (Joden en Zigeuners).

Eind 2017 zijn wij een (online te volgen) petitie op www.petities.nl gestart, met het verzoek het Holocaust Namenmonument niet te plaatsen in het Weesperplantsoen. Op 18 december 2018 is deze petitie reeds aangekondigd in een brief aan de gemeenteraad (zie bijlage B brief). Ondertussen is gebleken, dat er in de buurt weinig steun is voor een Namenmonument van deze omvang op die locatie (zie bijlage C petitie).

Namenmonument te groot voor Weesperplantsoen

Hoewel het reeds gezegd is, heeft de tegenstand niets met antisemistisme te maken. Veel monumenten voor de Tweede Wereldoorlog en Joodse musea zijn reeds geplaatst in de Weesperbuurt, zonder dat er verzet is geweest. Dit Namenmonument is teveel gevraagd van de buurt. Bovendien staat er nu reeds een (kleiner) Joods monument in het Weesperplantsoen, dat door veel buurtbewoners gewaardeerd wordt. Het huidige monument dat wél gewaardeerd wordt, zou voor het nieuwe monument moeten wijken.

Het grootste probleem van dit Namenmonument is de omvang ervan, zowel qua vierkante meters oppervlak als qua hoogte van het bouwwerk. De ontwerper heeft gekozen voor hoge dichte muren (tot 6 meter hoogte!) in een doolhofvorm op een perceel van ongeveer 800m2. Een monument van deze omvang, is niet passend in het Weesperplantsoen. Het Weesperplantsoen verdwijnt in feite. Er komt een hoog bouwwerk met namen voor in de plaats. Een dergelijk ontwerp zal in het stadscentrum ook criminaliteit aantrekken. Het plaatsen van een hekwerk rondom het monument om het af te sluiten, wordt daardoor zeer waarschijnlijk.

Een monument van deze omvang, overschaduwt ook de omgeving van het Weesperplantsoen. De Hoftuin ligt straks de gehele dag in de schaduw van het Namenmonument. De achterzijde van de Hermitage, een prachtig beschermd stadsgezicht, wordt aan het zicht ontrokken. De Weesperstraat heeft juist een tekort aan groen en historische stadsgezichten. Het is mij volstrekt onduidelijk, waarom gekozen wordt voor het plaatsen van deze kolossale memorial site op juist deze groene locatie in een historisch deel van de Weesperbuurt. Het breekt de beleving van de omgeving af, zowel voor buurtbewoners als Hermitagebezoekers. De Hoftuin is nu een geliefde plek. Een monument hoort een buurt te versterken en dat is hier op deze locatie niet het geval. Het gaat nota bene om een beschermd stadsgezicht. 

Strijdig met bestaand beleid

Juist de Weesperstraat heeft bomen broodnodig. Reductie van Fijnstof is een aandachtspunt voor Amsterdam. De Weesperstraat staat bekend als een vieze straat qua luchtvervuiling. Het is een doorgaande weg door het stadscentrum. Er rijdt de gehele dag door veel verkeer. Er is relatief weinig groen aan de Weesperstraat. Groen heeft een belangrijke functie voor niet alleen de leefbaarheid van een buurt, maar ook om de lucht te zuiveren. Het kappen van 25 bomen is voor de Weesperbuurt geen kleinigheid, maar een probleem.

Juist in de Weesperstraat moet veel gedaan worden om overlast en criminaliteit te beperken. Er zijn diverse plekken aan de Weesperstraat, waar daklozen en drugsverslaafden rondhangen. Het ontwerp van Libeskind maakt van het Weesperplantsoen opnieuw een plek waar mensen ongezien (want doolhof van hoge dichte muren) activiteiten kunnen ondernemen. Het monument zal criminaliteit faciliteren. De studentenflat direct tegenover het Weesperplantsoen (nummer 3-59), staat nu al bekend als een locatie waar de bewoners dagelijks moeten oppassen, om de drugshandel en daklozen buiten de deur te houden. De Weesperstraat heeft o.a. een GGD-kliniek en een Veiligheidshuis. Ook is er een vereniging voor drugsgebruikers en er is sociale opvang. Door locaties te ontwikkelen waar ongezien van alles gedaan kan worden (het Namenmonument wordt dan zo’n locatie), vergroot men juist de kans op overlast en criminaliteit. En dat belemmert weer de sociale integratie, waar de hiervoor genoemde instanties zich zo voor inzetten.

Bestemmingsplan

Toen de gemeenteraad naar potentiële locaties keek op 22 juni 2016 en gekozen werd voor het Weesperplantsoen, was het ontwerp (de aard en de enorme omvang ervan) nog niet eens gereed, laat staan bekend bij de gemeente. Ook was niet bekend, dat het ontwerp van de memorial site een netwerk met hoge dichte muren zou betreffen, wat hoge hekken vereist die ‘s nachts dicht kunnen, omdat het een ideale locatie is voor criminaliteit. Nu het ontwerp bekend is, wordt duidelijk dat het een grote memorial site is.

Het gaat om het wijzigen van de bestemming van een perceel met nu nog een belangrijke buurtfunctie: het Weesperplantsoen en de prachtige stadstuin achter de Hermitage (deze laatste zal overschaduwd worden door de hoge muren van het monument). Het perceel van het Weesperplantsoen zal geheel veranderen in een memorial site, wat veel bezoekers van buiten moet brengen. Bovendien komt er een hek omheen. Of er nog andere beveiliging zal worden toegepast, is niet besproken. Ook dat laatste zou weer een extra belasting voor de buurt betekenen. Het plaatsen van een dergelijk Namenmonument op die plek, betekent de afbraak van een belangrijke buurtfunctie voor de Amsterdammers in de Weesperbuurt. Dagelijks lopen velen even door het Weesperplantsoen en het stadspark achter de Hermitage is een geliefde plek om tot rust te komen.

Het is een wijziging van de bestemming van het perceel. Het Weesperplantsoen is nu een park. Voetgangers lopen er even doorheen, als zij naar de Hoftuin of de metro gaan, of als ze langs de Weesperstraat lopen. Het is 24h per dag toegankelijk voor het publiek en wandelverkeer. Het is in lijn met het bestemmingsplan. De Hoftuin en het Weesperplantsoen hebben een parkfunctie voor de gehele Weesperbuurt. Er is geen ander park aan de Weesperstraat. Omdat velen in de buurt geen tuin bezitten, is een park in de buurt van groot belang.

In het voorstel verandert het Weesperplantsoen van plantsoen en wandelpad in een groot bouwwerk als memorial site. Omdat het een groot bouwwerk is (meer een gebouw dan een monument), gaat de parkfunctie verloren. Omdat het een labyrint is, zal het plantsoen niet langer een doorgang zijn voor voetgangersverkeer. Omdat er welhaast een hekwerk omheen moet wat ‘s avonds afgesloten wordt, zou het straks geen openbare ruimte meer zijn 24h per dag. Het perceel krijgt een geheel andere bestemming. De buurt is hier niet per brief over geinfomeerd. De buurtbewoners hebben daardoor onvoldoende mogelijkheid tot inspraak gehad.

Buurt is niet geinfomeerd

Op 6 november 2017 vernam ik toevallig voor het eerst van het Holocaust Namenmonument, doordat ik een buurtgenoot kleine A4 posters zag ophangen in het Weesperplantsoen. Op dat moment was het te laat om nog inspraak te hebben op de vergadering de dag erna. De inbreng van het Namenmonument Comité (Auschwitz Comité) werd op 7 november afgezegd. Het Namenmonument Comité (Auschwitz Comité) besloot het ontwerp voor het Weesperplantsoen niet te presenteren in de vergadering van 7 november 2017. De meeste buurtbewoners hadden op dat moment nota bene nog nooit van een Namenmonument gehoord. De gemeente en het Auschwitz Comité hebben beide de buurt niet geinformeerd.

Omdat het gaat om een omvangrijk en hoog bouwwerk met omheining, verbaast het, dat niemand in de buurt hierover een brief heeft ontvangen. In december 2017 hebben wij zelf brieven verspreid in de buurt, om buurtbewoners alsnog over het Namenmonument te informeren. Er is bovendien een bijbehorende petitie opgesteld, zoals aangekondigd in de brief van 18 december jl. aan de gemeenteraad. U treft de petitie in bijlage C aan. Een 355 buurtbewoners hebben nu reeds getekend (status op 6-2-2018).

Omzeilen van inspraak

De gang van zaken rondom dit Namenmonument op de Weesperplantsoen locatie wekt de indruk, dat de buurt niet geinformeerd is, om het te verwachten verzet van buurtbewoners te omzeilen. Immers, de bewoners rondom het Wertheim-park hebben vergelijkbare bezwaren geuit en met succes. De bezwaren die golden tegen het Wertheim-park als locatie, zijn op het Weesperplantsoen eveneens van toepassing. Het Weesperplantsoen stond dan ook aanvankelijk niet op de lijst met de 15 te onderzoeken locaties voor het Namenmonument. Om onduidelijke redenen, is de locatie Weesperplantsoen later alsnog ineens als een optionele locatie voor het Namenmonument toegevoegd, kennelijk op verzoek van de heer Eberhard van der Laan destijds. De buurt wist niet dat het Weesperplantsoen als locatie werd overwogen.

De initiatiefnemer voor het Namenmonument is het Nederlands Auschwitz Comité. De stad Amsterdam als locatie voor een extra monument, is daardoor geen vanzelfsprekendheid. Een stadscentrum als locatie voor een memorial site van deze omvang, is sowieso geen vanzelfsprekendheid. De heer Eberhard van der Laan had zitting in het Comité van aanbeveling van het Namenmonument. Dit betekent dat hij in deze kwestie als burgemeester een voorstel heeft gedaan, waarin hijzelf een belang had, vanwege zijn eigen betrokkenheid bij de initiatiefnemer van het Namenmonument. De burgemeester had hierin kennelijk een dubbele rol. Het heeft er hierdoor de schijn van, dat de burgemeester zijn positie in Amsterdam mogelijk gebruikt heeft, om een locatie aan te wijzen voor een door het Nederlands Auschwitz Comité gewenste memorial site. Het is jammer als dergelijke beeldvorming zou ontstaan.

Om alle hierboven genoemde redenen maak ik bezwaar tegen het plaatsen van het Namenmonument op de locatie aan de Weesperstraat.

Hoogachtend,

Mevrouw G.J.M. Oortwijn

 

 1. Bijlagen:
 2. A. Kopie paspoort indiener bezwaarschrift
 3. B. Brief aan gemeenteraad van 18 december 2017
 4. C. Petitie tegen plaatsen Namenmonument in Weesperplantsoen

About maudoortwijn

Maud Oortwijn had been a target of organized gang stalking for many years. We believe this must stop, for her and for everyone else facing it.
This entry was posted in Amsterdam, Jodendom and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

4 Responses to Kopie van bezwaarschrift tegen nieuwe locatie van groot Namenmonument WO2

 1. Klaas Raak says:

  Ik heb even nagezocht, maar je was op tijd met bezwaar.
  Op 27 dec namen zij het besluit.
  Op 28 december wordt het genoemd op de webiste van de gemeente.
  Vanaf 29 december moet je dus 6 weken rekenen.
  7 februari is dus op tijd.
  Heb je bewijs dat het 7 februari was de post?

  • Marc says:

   Ik zelf heb er weinig belang bij .voor deze petitie omdat ikzelf niet in amsterdam woon maar wens.je wel succes met deze actie het kleine monument moet inderdaad toch voldoende uitstraling naar de gemeenschap moeten hebben.zoals in elke grote stad er oorlogsmonumenten zijn waarom weer idd zo.overdone.gr mark

 2. Jimmy is Back says:

  Marc woont dus kennelijk in Amsterdam.
  Studeren zeker. Hoop ik.

 3. Klaas Raak says:

  ik zie dat Frits Bolkestein en Jort Kelder ook getekend hebben voor de petitie? Of zie ik dat fout? Kennelijk is het een redelijk bezwaar want anders zouden ie gasten niet online tekenen toch?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s