Een brief aan de Landelijke Politie, waarop ontwijking volgde.

In aanvulling op mijn brieven aan de GGD en de Politie in Amsterdam, verzocht ik ook het team Dreigingsmanagement om inzage in de door hen verzamelde persoonsgegevens van mij. Die heb ik niet gekregen. Heb ik wel recht op.

Ik ontving een brief waarin staat dat ik niet langer actief gevolgd wordt door het team Dreigingsmanagement. De gegevens van mij zijn “statisch”.  Dat gelooft natuurlijk niemand, na wat er recent op me afkomt. De strafrechtelijke vervolging op basis van de valse aangifte (met een artikel 37!) kwam vermoedelijk uit hun koker. Het past bij hun aanpak. En nu de poging van het OM om mij gedwongen op te nemen in de GGZ, met een BOPZ-procedure. Ook dat past in de aanpak van het team Dreigingsmanagement. Hele nette mensen zijn dat.

Mijn brief (zie hieronder) beantwoorden ze niet, niet echt (halfjes).

 


G.J.M. (Maud) Oortwijn

 

De heer E.S.M. Akerboom, Korpschef Politie Landelijke Eenheid

Betreft: Afschrift gegevens registratie “Potentieel Gewelddadige Eenling”

Datum: Amsterdam, 13 december 2016

 

De hoogedelgestrenge heer Akerboom,

Naar aanleiding van valse aangifte PL1300-20152510___ word ik mogelijk aangeklaagd met een zaak onder parketnummer 13/65076___. Sinds 2012 blijk ik tevens (zonder daarvan op de hoogte te zijn gebracht) geregistreerd te staan bij het Team Dreigingsmanagement. Om die reden verzoek ik u dringend om een afschrift van alle verzamelde persoonsgegevens over G.J.M. Oortwijn binnen de Landelijke Eenheid Politie, waaronder de gegevens verzameld in het kader van de registratie als “Potentieel Gewelddadige Eenling” of iets soortgelijks. Op basis van artikel 25 van de Politiewet is er op alle momenten recht op kennisneming van alles wat over de eigen persoon wordt vastgelegd (art. 25 Wpg).

Ondergetekende stelt nooit dreigementen te hebben geuit tegen leden van het Koningshuis. Wél ben ik sinds enkele jaren overtuigd republikein en heb daar redenen voor.

Vanaf het moment dat ondergetekende als verdachte in hechtenis is genomen en verhoord werd (op 10 t/m 11 november 2015, vanwege PL1300-20152510___), was er nadrukkelijk recht op inzage in het strafdossier (art. 30 Sv). In proces-verbaal PL1300-201525___ wordt expliciet verwezen naar de registratie als “Potentieel Gewelddadige Eenling”. Om mij te kunnen verdedigen als verdachte tegen proces-verbaal PL1300-2015251___, verzoek ik met urgentie een afschrift van de gegevens verzameld binnen de Landelijke Eenheid, destijds de KLPD, en specifiek ook het Team Dreigingsmanagement (op basis van Wpg art. 25, EVRM art. 6, en Dev Sol-arrest HR 7 mei 1996).

Verzocht wordt om een afschrift van alles hetgeen is vastgelegd over ondergetekende binnen de Landelijke Eenheid en met name in het kader van de registratie “Potentieel Gewelddadige Eenling” (ook als gegevens in het kader van die registratie binnen andere AIVD en/of politie-onderdelen worden vastgelegd).

Enkele vragen zou ik hierbij gaarne beantwoord zien:

1. Sinds welke datum staat Oortwijn op deze lijst geregistreerd?

2. Wat is het doel van de registratie van Oortwijn op de lijst “Potentieel Gewelddadige Eenlingen”?

3. Wie heeft in eerste instantie verzocht of geopperd dat G.J.M. Oortwijn mogelijk op de lijst zou thuishoren van “Potentieel Gewelddadige Eenlingen”?

4. Welke bewijsmiddelen en bewijsgronden zijn aanleiding geweest om Oortwijn te overwegen voor de lijst van “Potentieel Gewelddadige Eenlingen” in 2012? Is er enig bewijsmiddel dat Oortwijn leden van het Koningshuis bedreigd zou hebben? Is er enig bewijsmiddel ten aanzien van potentieel geweld tot u gekomen vanuit een GGZ-behandeling van Oortwijn? Wie heeft in eerste instantie welke bewijsmiddelen aangedragen en wie verzocht om opname op de PGE-lijst? Oortwijn wil ook hiervan een afschrift, want kan zich niet voorstellen om welke bewijsmiddelen het zou kunnen gaan.

5. Op basis van welke gronden is de registratie als “Potentieel Gewelddadige Eenling” akkoord bevonden? Door wie zijn hiertoe handtekeningen gezet? Welke bewijsmiddelen hadden zij voorhanden om tot dit oordeel te komen?

6. Welke opsporingsmiddelen zijn ingezet tegen Oortwijn sinds 2012 en voor hoe lang?

7. Welke organisaties zijn betrokken bij de inzet van opsporingsmiddelen tegen G.J.M. Oortwijn?

8. Aan wie worden welke gegevens over Oortwijn verstrekt sinds de registratie in 2012? 

9. Wat is de wettelijke basis in het geval van ondergetekende, om langdurige registratie te rechtvaardigen en langdurig opsporingsmiddelen in te zetten?

10. Kan een registratie als “Potentieel Gewelddadige Eenling” aanleiding zijn voor de politie, om mensen in de omgeving van de geregistreerde aan te moedigen aangifte te doen? Zo ja, hoe vaak/wanneer is dat gebeurd in het geval van Oortwijn?

11. Tijdens het Bevrijdingsconcert op 5 mei 2016 (het wordt gehouden in mijn straat, aan het begin van de Nieuwe Prinsengracht) werd mij door de politie te kennen gegeven, dat het gebied vanaf 15 meter van mijn voordeur verboden terrein voor mij was. Als ik richting die straten (de publieke ruimte voor buurtgenoten, die van het concert willen genieten) zou lopen, zou ik preventief worden opgepakt. Gebeurde dit ook in het kader van “Team Dreigingsmanagement”? Is er één bewijsmiddel geweest, dat ik mogelijk een publiek evenement ooit zou verstoren?

12. Welke organisaties en personen zijn er op welke wijze betrokken in “de aanpak” van Oortwijn (wijkagent, GGZ-professionals, Justitie, AIVD, en mogelijk anderen, (ook burgers? buren?) in de omgeving van Oortwijn)? Met welk doel en verhaal zijn zij benaderd? Welke persoonsgegevens zijn met deze partijen gedeeld?

13. Het heeft er op dit moment alle schijn van, dat een onterechte registratie als “Potentieel Gewelddadige Eenling” wordt gebruikt, om Oortwijn vanuit allerlei hoeken onheus te bejegenen. Waarom? Wat is het eigenlijke doel hierachter?

14. Welke procedure is er voor ondergetekende om deze registratie en “aanpak” aan te vechten?

15. Stond ondergetekende vóór 2012 ooit ergens binnen Justitie geregistreerd in het kader van “Dreigingsmanagement” (of een vergelijkbare doelstelling)?

Ik kijk uit naar uw reactie. Indien u ervoor kiest gegevens deels achter te houden, verzoek ik u vriendelijk dit expliciet te vermelden en toe te lichten.

Hoogachtend,

G.J.M. (Maud) Oortwijn

Bijlage: Kopie paspoort 

 

About maudoortwijn

Maud Oortwijn had been a target of organized gang stalking for many years. We believe this must stop, for her and for everyone else facing it.
This entry was posted in Den Haag, Free Maud, GGZ, Koningshuis, Maatschappij, Maud Oortwijn, Politie, Politiek, regio Den Haag and tagged , , , . Bookmark the permalink.

One Response to Een brief aan de Landelijke Politie, waarop ontwijking volgde.

  1. Pingback: Uitspraak van de rechter, met welk doel geschreven? | De Bovenkamer – Het kan ook anders

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s